DMOZ - World: Latviski: Sabiedrība: Pārvalde

Help with Search
World Latviski Sabiedrība Pārvalde 71

Subcategories 2

Politika 10 Vēstniecīb­as un konsulāti 0

Related categories 2

Regional Europe Latvia Government 41 World Latviski Sabiedrība Tiesības 29
Aizsardzības ministrija Ministrija izstrādā un īsteno valsts aizsardzības politiku, plāno valsts aizsardzībai nepieciešamos līdzekļus un iesniedz Ministru kabinetā priekšlikumus, kas saistīti ar valsts aizsardzības finansēšanu, nodrošina valsts aizsardzībā iesaistītā personāla pārvaldi un militāro izglītību. Augstākās izglītības padome Patstāvīga institūcija, kas izstrādā augstākās izglītības valsts stratēģiju, īsteno augstskolu, valsts institūciju un sabiedrības sadarbību augstākās izglītības attīstīšanā, pārrauga augstākās izglītības kvalitāti, nodrošina kvalitatīvu lēmumu par augstāko izglītību pieņemšanu. Autotransporta direkcija Satiksmes ministrijas pārziņā esoša neprivatizējama bezpeļņas organizācija valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Centrālā statistikas pārvalde Valsts pārvaldes institūcija, kas darbojas Ekonomikas ministrijas pārraudzībā un ir atbildīga par valsts statistikas darba organizāciju Latvijas Republikā un par to datu pareizību, kurus tā ieguvusi, apkopojot no respondentiem saņemto informāciju. Ceļu satiksmes drošības direkcija Satiksmes ministrijas pārziņā esoša bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība, kas nodarbojas ar transportlīdzekļu reģistrāciju, autovadītāju kvalifikācijas eksāmenu pieņemšanu un vadītāja apliecību izsniegšanu, tehniskās apskates nodrošināšanu, ceļu uzraudzību satiksmei drošā stāvoklī, kā arī transportlīdzekļu un vadītāju valsts nozīmes reģistra veidošanu un uzturēšanu. Dabas aizsardzības pārvalde Vides ministrijas pakļautībā esoša iestāde, kuras mērķis ir sekmēt vienotas dabas aizsardzības politikas realizēšanu Latvijā, kā arī veicināt efektīvu Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošanu un pārvaldīšanu. Datu valsts inspekcija Tieslietu ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas veic personas datu aizsardzības uzraudzību. Ekonomikas ministrija Ministrija izstrādā un īsteno valsts politiku tautsaimniecībā, kā arī organizē starptautisko sadarbību ekonomikas jomā. Elektronisko Sakaru direkcija Satiksmes ministrijas pārraudzībā esoša iestāde, kas plāno un pārvalda radiofrekvenču spektru un numerāciju. Finansu ministrija Ministrija izstrādā un kopīgi ar valsts pārvaldes iestādēm īsteno valsts politiku budžeta, īstermiņa un ilgtermiņa finansu, nodokļu un muitas, ārvalstu finansu palīdzības līdzekļu koordinācijas un izmantošanas un reģionālās politikas jautājumos. Iekšlietu ministrija Ministrija izstrādā un īstenot vienotu valsts politiku noziedzības apkarošanas, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzības, personas tiesību un likumīgo interešu aizsardzības, robežsardzes, ugunsdrošības, glābšanas un civilās aizsardzības, migrācijas, iedzīvotāju uzskaites un dokumentēšanas jautājumos. Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs Iekšlietu ministrijas pakļautībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kura nodrošina Iekšlietu ministrijas un tās sistēmas iestāžu informācijas sistēmu darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām, vienotās informācijas sistēmas un tehnoloģijas attīstību Iekšlietu ministrijas sistēmā, kā arī koordinē, kontrolē un konsultē informācijas sistēmu organizācijas par to īpašumā vai valdījumā esošo informācijas sistēmu uzturēšanu un drošības nodrošināšanu. Iepirkumu uzraudzības birojs Finansu ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas pārrauga iepirkumu procedūru atbilstību, un apkopo un analizē statistisko informāciju par iepirkumiem valstī. Izglītības un zinātnes ministrija Ministrija izstrādā un sadarbībā ar citām valsts pārvaldes iestādēm īstenot vienotu valsts politiku un attīstības stratēģiju izglītībā, zinātnē, bērna tiesību aizsardzībā, sportā un jaunatnes lietās. Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija Finansu ministrijas pārraudzībā esoša patstāvīga valsts kontroles un uzraudzības institūcija, kas nodrošina izložu un azartspēļu jomu regulējošo likumu un citu normatīvo aktu prasību ievērošanu un izpildi. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs Ministru kabineta pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas pilda Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā noteiktās funkcijas korupcijas novēršanā un apkarošanā, kā arī politisko organizāciju (partiju) un to apvienību finansēšanas noteikumu izpildes kontrolē. Kultūras ministrija Ministrija izstrādā, īsteno un koordinē vienotu valsts iekšējo un ārējo politiku un stratēģiju kultūras, kultūrizglītības un arhīvu jomā, nodrošina Latvijas kultūras procesa nepārtrauktību un kultūridentitātes saglabāšanu. Labklājības ministrija Ministrija izstrādā valsts politiku sociālās drošības un veselības aizsardzības jomā, pārzina un ar politiskiem, ekonomiskiem un tiesiskiem līdzekļiem risina sociālās apdrošināšanas, sociālās aprūpes un sociālās palīdzības jautājumus, veselības kopšanas un aizsardzības, kā arī sabiedrības veselības, vides veselības un farmācijas jautājumus, darba, darba aizsardzības, nodarbinātības un ar bezdarbu saistītās problēmas, izstrāda valsts demogrāfisko politiku un koordinē tās īstenošanu, veicina nacionālās sociālās drošības likumdošanas koordināciju, kā arī harmonizāciju atbilstoši Eiropas Padomes un Eiropas Savienības dokumentu prasībām, nodrošina Likumā par budžetu un finansu vadību noteikto prasību izpildi attiecībā uz valsts budžeta pieprasījuma sastādīšanu un iesniegšanu, kā arī budžeta izpildi un budžeta līdzekļu efektīvas un ekonomiskas izlietošanas kontroli. Latvijas Banka Centrālā banka, kas, īstenojot naudas politiku, regulē naudas daudzumu apgrozībā, lai saglabātu cenu stabilitāti valstī. Latvijas dabas muzejs Latvijas Garantiju aģentūra Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra Valsts aģentūra sekmē uzņēmējdarbības attīstību, veicina ārvalstu investīcijas un palielina valsts konkurētspēju. Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs Ekonomikas ministrijas pārziņā esoša bezpeļņas organizācija valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas novērtē Ministru kabineta pilnvarotas kompetentas sertificēšanas un inspicēšanas institūcijas un testēšanas un kalibrēšanas laboratorijas vai saskaņā ar starptautiskajiem nolīgumiem vai protokoliem Eiropas Komisijas paziņotas institūcijas, kas veic atbilstības novērtēšanu reglamentētajā sfērā pēc atbildīgās ministrijas priekšlikuma. Latvijas sertifikācijas centrs Labklājības ministrijas pakļautībā esoša bezpeļņas organizācija valsts uzņēmums, kura uzdevums ir pārtikas produktu, parfimērijas, kosmētikas līdzekļu un rotaļlietu, kā arī tabakas izstrādājumu atbilstības novērtēšana. Latvijas standarts Nacionālā standartizācijas organizācija ar uzdevumu nodrošināt juridiskās un fiziskās personas ar standartizācijas informāciju. Latvijas Valsts ceļi Valsts akciju sabiedrība, kas pārvalda valsts autoceļu tīklu, administrē tam piešķirto finansējumu, plāno un vada valsts autoceļu tīkla uzturēšanu un attīstību. Latvijas valsts meži Valsts akciju sabiedrība, kas īsteno meža īpašnieka funkcijas valsts mežu apsaimniekošanā un aizsardzībā. LVM pamatuzdevums ir sniegt īpašniekam un sabiedrībai lielāko vērtību, ko var radīt ilgtspējīga meža īpašuma apsaimniekošana. LVM ar savu ieguldījumu veicina sakārtotas dabas, sociālās un biznesa vides izveidi. Latvijas Vēstnesis Tieslietu ministrijas pārziņā esoša bezpeļņas organizācija valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Liepājas ostas pārvalde Liepājas pilsētas izglītības pārvalde Metroloģijas centrs Valsts bezpeļņas sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas atrodas Ekonomikas ministrijas pārziņā. Tā galvenie uzdevumi ir piedalīties reglamentētās metroloģijas normatīvo dokumentu izstrādāšanā; nodrošināt fizikālo lielumu mērvienību etalonu bāzi un mērvienību reproducēšanu; apstiprināt mērīšanas līdzekļu tipus un iekļaut tos Valsts mērīšanas līdzekļu reģistrā; veikt valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu verificēšanu; sadarboties ar citu valstu metroloģijas organizācijām; pārstāvēt valsts intereses metroloģijas jomā starptautiskajās metroloģijas organizācijās. Ministru Kabinets Augstākā valsts izpildvaras institūcija. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs Ekonomikas ministrijas pārraudzībā esoša valsts civiliestāde, kas aizsargā patērētāju tiesības un intereses. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde Iekšlietu ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts migrācijas un patvēruma politiku, nosaka personu tiesisko statusu valstī un nodrošina to uzskaiti, kā arī izsniedz personu apliecinošus un ceļošanas dokumentus. Pārtikas un veterinārais dienests Īsteno pārtikas uzraudzības koncepciju „no lauka līdz galdam”. Radiācijas drošības centrs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas patstāvīgi veic valsts uzraudzību un kontroli radiācijas drošības un kodoldrošības jomā. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija Vadošā valsts pārvaldes iestāde reģionālās politikas, pašvaldību darbības pārraudzības un attīstības koordinācijas, telpiskās plānošanas politikas un mājokļu politikas jomā. Rīgas brīvostas parvalde Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Ekonomikas ministrijas pārraudzībā esoša neatkarīga valsts iestāde, kas realizē sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu enerģētikas, telekomunikāciju, pasta un dzelzceļa nozarēs saskaņā ar likumu "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" un attiecīgo valsts regulējamo nozaru speciālajiem normatīvajiem aktiem. Saeima Simts tautas priekšstāvji, kurus ievēlē vispārīgās, vienlīdzīgās, tiešās, aizklātās un proporcionālās vēlēšanās. Satiksmes ministrija Ministrija izstrādā un kopīgi ar citām valsts pārvaldes iestādēm īsteno vienotu valsts politiku transporta, sakaru un informātikas jomā, kā arī koordinē šo nozaru darbību. Sertifikācijas un testēšanas centrs Valsts kapitālsabiedrība sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas veic atbilstības novērtēšanu traktortehnikai; lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, kokapstrādē un citur izmantojamai tehnikai; satiksmē neizmantojamo mehānismu dzinējiem; darba aprīkojumam darba vietās; darba vides riskiem; bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmumiem. Tāpat centrs veic testēšanu mašīnām, darba aprīkojumam; darba vides parametriem. Tieslietu ministrija Ministrija izstrādā un īsteno tieslietu nozares politiku valstī. Tiesu administrācija Materiāltehniski un finansiāli nodrošina Latvijas tiesu darbu, modernizē tiesvedības procesu un attīsta tiesu infrastruktūru Latvijā. Tiesībsarga birojs Veicina privātpersonas cilvēktiesību aizsardzību, vienlīdzīgas attieksmes principa ievērošanu un jebkāda veida diskriminācijas novēršanu. Tūrisma attīstības valsts aģentūra Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārraudzībā esoša valsts institūcija, kuras darbības galvenās prioritātes ir valsts tūrisma politikas īstenošana un tūrisma attīstības veicināšana Latvijā. Uzņēmumu reģistrs Administratīva valsts institūcija, kas Latvijas Republikas teritorijā reģistrē uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības), to filiāles un pārstāvniecības, kā arī visas izmaiņas to darbības pamatdokumentos un veic citas likumdošanā paredzētās darbības. Valsts arhīvu ģenerāldirekcija Kultūras ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas uzrauga un kontrolē Latvijas Nacionālā arhīva fonda dokumentu uzkrāšanu, uzskaiti, saglabāšanu, pieejamību un izmantošanu. Valsts aģentūra "Maksātnespējas administrācija" Tieslietu ministrijas pārraudzībā esoša valsts iestāde, nodrošina valsts politikas īstenošanu maksātnespējas procesa jautājumos, aizsargā darbinieku intereses darba devēju maksātnespējas gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā īsteno valsts un sabiedrības interešu aizsardzību maksātnespējas jautājumos. Valsts darba inspekcija Labklājības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde veic pasākumus, lai nodrošinātu efektīvu valsts politikas īstenošanu darba tiesisko attiecību, darba aizsardzības un bīstamo iekārtu tehniskās uzraudzības jomā. Valsts hidrometeroloģijas pārvalde Valsts ieņēmumu dienests Finansu ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes institūcija, kas nodrošina nodokļu maksātāju uzskaiti, valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu iekasēšanu Latvijas Republikas teritorijā un uz muitas robežas, kā arī realizē valsts muitas politiku un kārto muitas lietas. Valsts informācijas tīkla aģentūra Satiksmes ministrijas pārziņā esoša bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība, kas īsteno valsts politiku valsts vienotās informatīvās sistēmas un specializēto elektrosakaru sistēmas izveidē un ekspluatācijā. Valsts kase Finansu ministrijai pakļauta institūcija, kas asignē un veic maksājumus no valsts budžeta ieņēmumiem, organizē un veic valsts budžeta kontroli un uzskaiti. Valsts kontrole Neatkarīga koleģiāla augstākā revīzijas (audita) iestāde. Valsts Kulturas Piemineklu Aizsardzibas Inspekcija Kultūras ministrijas pārraudzībā esoša valsts civiliestāde, kas realizē valsts kontroli par kultūras pieminekļu aizsardzību, sagatavo priekšlikumus tiesību aktu pilnveidošanai kultūras pieminekļu aizsardzības jomā, veic kultūras pieminekļu valsts uzskaiti, apzina un pēta kultūras mantojumu, sagatavo kultūras pieminekļu sarakstu projektus un uzskaites dokumentāciju, organizē kultūras pieminekļu pētniecības darbu, izskata saskaņošanai iesniegto dokumentāciju par darbiem, kas saistīti ar kultūras pieminekļiem, dod norādījumus kultūras pieminekļu īpašniekiem (valdītājiem) par attiecīgā kultūras pieminekļa izmantošanu un saglabāšanu, izsniedz noteikta parauga atļaujas konservācijas (izpētes, restaurācijas, remonta, rekonstrukcijas) darbu veikšanai kultūras pieminekļos, nosaka kultūras pieminekļu kultūrvēsturisko vērtību, sadarbībā ar Iekšlietu ministriju veic mākslas priekšmetu ekspertīzi un izsniedz atļaujas mākslas priekšmetu izvešanai uz ārvalstīm, no īpaši šādiem mērķiem iedalītiem līdzekļiem finansē kultūras pieminekļu pētniecības, glābšanas un restaurācijas darbus, kā arī ar pieminekļu aizsardzību saistītus pasākumus, organizē kultūras pieminekļu popularizācijas darbu. Valsts meža dienests Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas atbild par meža politikas realizāciju visā Latvijas teritorijā, uzrauga normatīvo aktu ievērošanu, realizē atbalsta programmas ilgtspējīgas mežsaimniecības nodrošināšanai. Valsts nekustamie īpašumi Valsts akciju sabiedrība Valsts policija Valsts prezidenta kanceleja Valsts budžeta iestāde, kuras darbības mērķis ir veidot priekšnoteikumus sekmīgai Valsts prezidenta darbībai. Valsts robežsardze Iekšlietu ministrijas pārraudzībā esoša bruņota valsts pārvaldes institūcija, kuras galvenais uzdevums ir Latvijas Republikas valsts robežas apsardzība un kontrole. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Iekšlietu ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas realizē valsts politiku ugunsdrošības, ugunsdzēsības un civilās aizsardzības jomā, uzrauga normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību ievērošanu, kā arī koordinē iestāžu, organizāciju, komercsabiedrību un pašvaldību izveidoto ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizāciju darbību, kas saistīta ar ugunsdrošību un ugunsdzēsību. Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata Valsts zemes dienests Tieslietu ministrijas pārraudzībā esoša valsts institūcija, kuras pārziņā ir zemes kā nacionālās bagātības izmantošana un aizsardzība. Veselības ministrija Vadošā valsts pārvaldes iestāde veselības nozarē. Vides aizsardzības fonds Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pakļautībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas pārvalda valsts vides aizsardzības speciālo budžetu. Vides investīciju fonds Vides ministrija Vadošā valsts pārvaldes iestāde vides aizsardzības nozarē. Vides pārraudzības valsts birojs Darbojas ar mērķi novērst vai samazināt fizisko vai juridisko personu darbības nelabvēlīgo ietekmi uz vidi. Zemkopības ministrija Ministrija izstrādā un kopīgi ar valsts pārvaldes iestādēm īsteno valsts politiku lauku attīstības, lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības jomā, kā arī koordinē minēto nozaru darbību. Ārlietu ministrija Ministrija izstrādā un īsteno Latvijas Republikas ārpolitiku, piedalās Latvijas Republikas ārējās ekonomiskās politikas veidošanā un kuras uzdevums ir ar politiskiem un diplomātiskiem līdzekļiem nodrošināt Latvijas Republikas ārpolitikas koncepcijas īstenošanu, lai radītu maksimāli labvēlīgus apstākļus Latvijas Republikas starptautiskajai drošībai un iekšpolitiskajai stabilitātei, kā arī veicinātu Latvijas Republikas iekļaušanos starptautiskajā apritē.

Other languages 49

Azərbaycanca 1 Bahasa Indonesia 39 Bahasa Melayu 1 Català 637 Česky 58 Cymraeg 0 Dansk 72 Deutsch 151 Eesti 16 English 1,691 Español 129 Français 2,373 Hrvatski 51 Íslenska 20 Italiano 205 Kurdî 5 Lietuvių 93 Magyar 501 Nederlands 103 Norsk 0 Occitan 0 Polski 316 Português 9 Română 2 Shqip 4 Slovensko 1 Slovensky 29 Srpski 21 Suomi 27 Svenska 23 Tagalog 1 Tatarça 0 Tiếng_Việt 12 Türkçe 179 Ελληνική 3 Беларуская 6 Български 65 Македонски 13 Русский 40 Қазақша 4 עברית 9 العربية 23 فارسی 18 मराठी 2 हिन्दी 1 ગુજરાતી 0 ไทย 81 日本語 60 简体中文 288
Last update: August 6, 2016 at 13:44:00 UTC
Sabiedrība Sports All Languages Māksla un kultūra Bizness Spēles Māja un ģimene Ziņas un mēdiji Atpūta Uzziņas Valstis un reģioni Zinātne Iepirkšanās

Help build the largest human-edited directory on the web. Suggest a Site - Open Directory Project - Become an Editor